Markkinariskin analyysi 806330A 806630S

Markkinariskin analyysi (Market Risk Analysis) 806330A 806630S 
Laajuus: 5 op
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: maisteri- tai jatko-opiskelijat, myös 3. vuoden opiskelijat

Osaamistavoitteet: 
Kurssin jälkeen opiskelija osaa estimoida kvantiileja (value-at-risk) käyttäen 
empiirisiä kvantiileja, parametrista ja semiparametrista mallinnusta 
sekä ääriarvoteoriaa. Lisäksi opiskelija osaa estimoida ehdollisia 
kvantiileja käyttäen GARCH-mallinnusta. 

Sisältö: 
Kurssilla käsitellään arvopaperiportfolion riskin hallinnan matemaattisia 
perusteita.
Kurssilla opetetaan eri tapoja mitata portfolion riskiä sekä 
ääriarvoteoriaa ja finanssiaikasarjojen mallintamista. 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:
1. Tappion ehdollinen ja ilman ehtoa oleva jakauma,
2. Value-at-risk ja muut markkinariskin mitat,
3. Markkinariskin estimointi: moniulotteisen normaalijakauman käyttö, 
historiallinen simulointi/empiirinen kvantiili ja Monte Carlo-mentelmä,
5. Jakaumien mallintaminen: moniulotteiset jakaumat, normaalit sekoitejakaumat, 
elliptiset jakaumat ja dimension pienentäminen,
6. Finanssiaikasarjojen mallintaminen: ARMA-mallit, GARCH-mallit ja 
volatiliteettimallit,
7. Kopulat ja riippuvuuden mitat,
8. Aäriarvoteoria: ryhmämaksimimenetelmät ja raja-arvon ylittämiseen 
perustuvat menetelmät.

Järjestämistapa: lähiopetus
Toteutustavat: luennot ja vapaaehtoiset laskuharjoitukset, joissa opiskelijat
esittävät ratkaisujaan etukäteen annettuihin lasku- ja tietokonetehtäviin.
Luentoja on 14 kertaa 2 tuntia ja laskuharjoituksia on 7 kertaa 2 tuntia.
Kohderyhmä: matemaattisten tieteiden  ja taloustieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset: tilastotieteen perusteet
Yhteydet muihin opintoihin: 
kurssi sopii yhteen kurssin "rahoituksen tilastotiede kanssa
Oppimateriaali: 
McNeil, A. J., Frey, R., and Embrechts, P. (2005). 
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, 
Princeton Series in Finance, 608 pp. 
Suoritustavat: Tentti
Arviointiasteikko: 1-5
Vastuuhenkilö: Jussi Klemelä
Työssä oppimista: Ei.
Lisätiedot: Kurssin kotisivu on http://cc.oulu.fi/~jklemela/marketrisk/
Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi.

Markkinariskin analyysi (Market Risk Analysis) 806330A 806630S 
ECTS credits: 5 ects
Language of instruction: Finnish
Timing: Master's or Doctoral students, also 3rd year students

Learning outcomes:
The student knows how to estimate the unconditional
value-at-risk using empirical quantiles, parametric modeling, semiparametric
modeling, and extreme value theory.
The student knows also how to estimate the conditional 
value-at-risk using GARCH models.

Contents: 
The course is an introduction to the quantitative risk management of a 
portfolio of stocks. The course introduces various risk measures, extreme 
value theory, and modeling of financial time series. The course covers:
1. Conditional and unconditional loss distribution,
2. Value-at-Risk and other risk measures,
3. standard methods of estimating Value-at-Risk: multivariate normal modeling, 
historical simulation/empirical quantiles, and the Monte Carlo method,
4. Modeling of distributions: multivariate distributions, normal mixture 
distributions, spherical and elliptical distributions, and dimension reduction,
5. Modeling of financial time series: ARMA models, GARCH models, 
and volatility models,
6. Copulas and measures of dependence,
7. Extreme value theory: block maxima and threshold exceedance methods.

Mode of delivery: face-to-face teaching
Learning activities and teaching methods: 
Besides lectures, there are voluntary exercises. 
There are 14 times 2 hour lectures and 7 times 2 hour exercises.
Target group: 
students of mathematical sciences, students of finance and economics
Prerequisites and co-requisites: basic knowledge of statistics 
Recommended optional programme components: 
the course is suitable together with the Statistical Finance
Recommended or required reading: 
McNeil, A. J., Frey, R., and Embrechts, P. (2005). 
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, 
Princeton Series in Finance, 608 pp. 
Assesment methods and criteria: Examination
Grading: 1-5.
Person responsible: Jussi Klemelä
Work placement: No
Other information: 
home page of the course is http://cc.oulu.fi/~jklemela/marketrisk/
The course is lectured every second year.