Rahoituksen tilastotiede 806628S 806357A

806628S 806357A Rahoituksen tilastotiede (Statistical Finance)

Laajuus: 5 op
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: maisteri- tai jatko-opiskelijat, myös 3. vuoden opiskelijat

Osaamistavoitteet: 
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää johdannaisten hinnoittelussa 
tarvittavia peruskäsitteitä ja osaa määrittää Black-Scholes hinnan osakeoptiolle. 
Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan 
muodostaa Markowitz-portfolion, arvioida portfolion tuottoa ja riskiä
sekä osaa laskea portfoliolle laatumittoja. 

Sisältö: 
1. Johdanto: Arvopaperien ja johdannaisten päätyypit,
2. Futuurien ja optioiden hinnoittelun peruskäsitteet,
hinnoittelu arbitraasin ja tilastollisen arbitraasin avulla,
futuurien arbitraasivapaa hinta, myynti- ja osto-option pariteetti,
3. optioiden hinnoittelu yhden ja monen askeleen binäärimallissa,
Black-Scholes hinnoittelu ja hinnoittelu epätäydellisissä malleissa,
4. Arvopaperisalkun valinnan ja arvioinnin perusteet,
Markowitzin teoria portfolion valinnalle,
utiliteetin odotusarvon maksimointi
ja utiliteetin ehdollisen odotusarvon maksimonti portfolion valinnassa.

Järjestämistapa: lähiopetus
Toteutustavat: luennot ja vapaaehtoiset laskuharjoitukset, joissa opiskelijat
esittävät ratkaisujaan etukäteen annettuihin lasku- ja tietokonetehtäviin.
Luentoja on 14 kertaa 2 tuntia ja laskuharjoituksia on 7 kertaa 2 tuntia.
Kohderyhmä: matemaattisten tieteiden  ja taloustieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset: tilastotieteen perusteet
Yhteydet muihin opintoihin: ei ole
Oppimateriaali: kurssimoniste
Suoritustavat: tentti
Arviointiasteikko: 1-5
Vastuuhenkilö: Jussi Klemelä
Työssä oppimista: ei
Lisätiedot: 
kurssin kotisivu on http://cc.oulu.fi/~jklemela/stafin/
Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi.
Lisäkirjallisuutta:
Franke, J., Härdle, W., and Hafner, C. M. (2004). 
Statistics of Financial Markets, Springer.
Bouchaud, J.-P. and Potters, M. (2003). 
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing, 
Cambridge University Press, 400 pp.
Ruppert, D. (2004). Statistics and Finance, Springer. 

806628S Rahoituksen tilastotiede
(Statistical Finance)

ECTS credits 5 ects
Language of instruction: Finnish
Timing: Master's or Doctoral students, also 3rd year students.

Learning outcomes:
On successful completion of this course, the student 
is familiar with the basic concepts of derivative pricing and
knows how to calculate the Black-Scholes price of a stock option.
In addition, after completion of the course, the student
knows how to calculate a Markowotz portfolio,
how to evaluate the return and the risk of a portfolio,
and knows how to calculate performance measures for a portfolio.

Contents: 
1. Introduction:The main asset classes and derivative types,
2. The main concepts needed to price futures and options,
arbitrage pricing and pricing with statistical arbitrage,
the arbitrage free price of futures,
the put-call-parity,
3. Pricing of options in the single period and multiperiod binary model,
Black-Scholes pricing, and pricing in incomplete models.
4. The basic methods for choosing and evaluating a portfolio,
Markowitz theory for the portfolio choice,
maximization of the expected utility,
and the maximization of the conditional expected utility.

Mode of delivery: face-to-face teaching
Learning activities and teaching methods: 
besides lectures, there are voluntary exercises
There are 14 times 2 hour lectures and 7 times 2 hour exercises.
Target group: 
students of mathematical sciences, students of finance and economics
Prerequisites and co-requisites: basic knowledge of statistics 
Recommended optional programme components:
Recommended or required reading: lecture notes
Assesment methods and criteria: Examination
Grading: 1-5
Person responsible: Jussi Klemelä
Work placement: No
Other information: 
home page of the course is http://cc.oulu.fi/~jklemela/stafin/
The course is lectured every second year.
Additional literature:
Franke, J., Härdle, W., and Hafner, C. M. (2004). 
Statistics of Financial Markets, Springer.
Bouchaud, J.-P. and Potters, M. (2003). 
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing, 
Cambridge University Press, 400 pp.
Ruppert, D. (2004). Statistics and Finance, Springer.