Tietokoneharjoitus 1

SP500 osakeindeksin hintatiedot ovat csv-muodossa osoitteessa

http://cc.oulu.fi/~jklemela/stainf/sp500.csv

Lue data R:aan ja muuta hintojen aikasarja tuottojen aikasarjaksi.

file<-"http://cc.oulu.fi/~jklemela/stainf/sp500.csv"
data<-read.csv(file=file)
sp500<-data[,7]
sp500<-sp500[length(sp500):1]
plot(sp500,type="l")

pituus<-length(sp500)
tuotto<-log(sp500[2:pituus])-log(sp500[1:(pituus-1)])
plot(tuotto,type="l")

Tehtävä 5

# Laske tuottojen keskiarvo ja keskihajonta

mean(tuotto)*250
sd(tuotto)*sqrt(250)

#[1] 0.07233696
#[1] 0.153821

# Laske tuottojen mediaani ja MAD (median absolute deviation)

median(tuotto)
median(abs(tuotto-median(tuotto)))

#[1] 0.0004695938
#[1] 0.004541806

# Piirra tuottojen histogrammi.

hist(tuotto)

breaks<-100
hist(tuotto,breaks=breaks)