Aikasarja-analyysi 805324A 805679S

Laajuus: 5/6 op
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: 2-5 vuosi

Osaamistavoitteet: 
Kurssin jälkeen opiskelija osaa mallintaa aikasarjoja lineaaristen, 
epälineaaristen ja parametrittomien mentelmien avulla sekä opiskelija 
osaa valita vaihtoehtoisten mallien väliltä ja sovittaa malleja 
tietokoneen 
avulla. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii lukemaan 
aikasarja-analyysiä käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita.

Sisältö: 
1.  Aikasarja-analyysin peruskäsitteistä kurssin sisältöön 
kuuluu stationaarisuus, 
autokorrelaatio, spektraalijakaumat ja periodogramma. 
2. Lineaarisen  aikasarja-analyysin osalta käydään läpi 
ARMA-mallien avulla tapahtuva 
selittäminen, ennustaminen, parametrien estimointi sekä mallidiagnostiikka. 
3. Epälineaarisista aikasarjamalleista käydään läpi 
kynnysmallit (threshold models) 
ja heteroskedastiset aikasarjamallit (ARCH ja GARCH). 
4 .Sisältöön kuuluu 
epälineaarinen parametriton estimointi silottamisen avulla (aika-avaruus 
silottaminen ja tila-avaruus silottaminen) sekä parametriton spektraalitiheyden 
estimointi. Parametrittoman funktion estimoinnin menetelmistä 
sisältöön kuuluu ydinestimointi, lokaali polynomiregressio 
ja additiiviset mallit.

Toteutustavat: luennot ja vapaaehtoiset laskuharjoitukset, joissa opiskelijat
esittävät ratkaisujaan etukäteen annettuihin lasku- ja tietokonetehtäviin
Kohderyhmä: matemaattisten tieteiden opiskelijat, taloustieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset: todennäköisyyslaskennan perusteet
Yhteydet muihin opintoihin: ei ole
Oppimateriaali: 
Suoritustavat: tentti
Arviointiasteikko: 1-5
Vastuuhenkilö: Jussi Klemelä
Työssä oppimista: ei
Lisätiedot: 
kurssin kotisivu on http://cc.oulu.fi/~jklemela/timeseries/
kirjallisuutta:
Fan, J. ja Yao, Q. (2005). Nonlinear Time Series, Springer.
A. Harvey: Time Series Models, Philip Allan (2. painos)
H. Lutkepohl: Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer (2. painos)
J. Hamilton: Time Series, Princeton University Press The MIT Press. 

Time Series Analysis 805324A 805679S

ECTS credits 5/6 ects
Language of instruction: Finnish
Timing: 2-5th year

Learning outcomes:
After finishing the course, a student can apply linear, nonlinear and 
nonparametric modeling of time series. A student learns how to choose between 
alternative time series models and can apply computer programs to fit time series
models. Furthermore, a student learns to read scientific articles about time 
series.

Contents:
1. The course covers basic concepts of time series analysis: stationarity, 
autocorrelation, spectral distribution and periodogram. 
2. Linear time series analysis includes explanation, prediction, 
parameter estimation and model diagnostics in ARMA models. 
3. Nonlinear time series analysis includes threshold 
models and heteroskedastic time series models (ARCH and GARCH). 
4. Furthermore, nonlinear nonparametric smoothing is covered 
(time space smoothing and state 
space smoothing) and nonparametric estimation of spectral densities. 
Nonparametric function estimation includes kernel estimation, local polynomial 
regression and additive modeling. 

Mode of delivery: face-to-face teaching
Learning activities and teaching methods: 
besides lectures, there are voluntary exercises
Target group: 
students of mathematical sciences, econometrics and finance students
Prerequisites and co-requisites: Introduction to statistics and probability
Recommended optional programme components:
Recommended or required reading: 
Assesment methods and criteria: Exam.
Grading: 1-5.
Person responsible: Jussi Klemelä
Work placement: No
Other information: 
home page of the course is http://cc.oulu.fi/~jklemela/timeseries/
Literature:
Fan, J. ja Yao, Q. (2005). Nonlinear Time Series, Springer.
A. Harvey: Time Series Models, Philip Allan (2. painos)
H. Lutkepohl: Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer (2. painos)
J. Hamilton: Time Series, Princeton University Press The MIT Press.