Ekonometrian tilastolliset perusteet 805339A 805683S 721339S

Kurssin kuvaus

Ekonometrian tilastolliset perusteet on 5/6 op:n tilastotieteen aine-opintojen kurssi.

Kurssin voi suorittaa syventävänä, jolloin tenttikysymykset ovat vaativammat kuin aine-opintona suorittaville. Kurssin voi suorittaa myös 6 op:n laajuisena, jolloin 1/3 laskuharjoitustehtävistä on pakollisia.

Kurssin alussa esitellään monen muuttujan lineaarista regressiomallia ja siihen liittyvää asymptoottista teoriaa sekä mallin parametreja koskevien rajoitusten ja rakennemuutosten testaamista. Kurssilla käsitellään instrumenttimuuttujien käyttöä estimoinnissa ja estimointia silloin, kun mittausvirheitä esiintyy muuttujien mitatuissa arvoissa. Lineaarisen regressiomallin lisäksi käsitellään epälineaarista regressiota ja yleistettyä momenttimenetelmää. Kurssilla tutustutaan päättelyyn heteroskedastisuuden ja autokorreloituneiden virheiden tapauksissa.

Esitietoina suositellaan tilastotieteen perusteiden hallintaa.

Esitiedot taloustieteilijöille: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 ja 2, Tilastotieteen perusmenetelmät 1, Ekonometrian perusteet.

Bologna description

Luennot

Luennot pidetään tiistaisin 14.15-15.45 ja keskiviikkoisin 8.15-9.45.

Tiistain luennot PR101 ja keskiviikon luennot M203.

Luennot pidetään kevätlukukauden 2014 1. periodilla. Luentokurssi kestää 7 viikkoa siten, että kurssiin kuuluu yhteensä 14 kahden tunnin luentokertaa, eli yhteensä 28 tuntia luentoja.

Lukujen numerointi viittaa Wooldridgen kirjaan Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset pidetään torstaisin 16.15-17.45 Mikroluokassa M304 Matemaattisten tieteiden laitoksella. Laskuharjoituksia pidetään 7 kertaa.

Suoritetuista harjoituksista saa lisäpisteitä. Lisäpisteitä annetaan suorassa suhteessa tehtyjen tehtävien määrään. Lisäpisteiden suurin määrä on 10.

Täydet pisteet voi saada pelkästään tenttiin osallistumalla. Aineopintotasoisena kurssin suorittavalle tentin maksimipistemäärä on 30, koska tentissä on 5 tehtävää ja jokaisesta tehtävästä voi saada 6 pistettä. Syventävänä kurssin suorittavalle tentin maksimipistemäärä on 36, koska tentissä on 6 tehtävää.

6 op suorittavalta vähennetään 12 pistettä lh-pisteistä, kun lasketaan lisäpisteiden määrä.

Tentti

Tentti pidetään laitoksen yleistentissä 10.3.2014.

Toinen tentti pidetään laitoksen yleistentissä 28.4.2014.

Kolmas tentti pidetään laitoksen yleistentissä 24.11.2014.

Kirjallisuus

Kurssin pohjana oleva kirjallisuus

Kurssiin liittyvää suositeltavaa kirjallisuutta

Luennoitsija

Jussi Klemelä

Joulukuu 2013