Aikasarja-analyysi 805324A 805679S

Kurssin kuvaus

Aikasarja-analyysi on 5 op:n sovelletun matematiikan ja tilastotieteen aine-opintojen kurssi.

Kurssin voi suorittaa syventävänä, jolloin tenttikysymykset ovat vaativammat kuin aine-opintona suorittaville.

Sisältöön kuuluu aikasarja-analyysin peruskäsitteistä stationaarisuus, autokorrelaatio, spektraalijakaumat ja periodogramma. Lineaarisen aikasarja-analyysin osalta käydään läpi ARMA-mallien avulla tapahtuva selittäminen, ennustaminen, parametrien estimointi sekä mallidiagnostiikka. Epälineaarisista aikasarjamalleista käydään läpi kynnysmallit (threshold models) ja heteroskedastiset aikasarjamallit (ARCH ja GARCH). Sisältöön kuuluu epälineaarinen parametriton estimointi silottamisen avulla (aika-avaruus silottaminen ja tila-avaruus silottaminen) sekä parametriton spektraalitiheyden estimointi. Parametrittoman funktion estimoinnin menetelmistä sisältöön kuuluu ydinestimointi, lokaali polynomiregressio ja additiiviset mallit.

Esitietoina suositellaan tilastotieteen perusteiden hallintaa.

Esitiedot taloustieteilijöille: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 ja 2, Tilastotieteen perusmenetelmät 1.

Bologna description

Luennot

Luennot pidetään perjantaisin 14.15-15.45 salissa M203 ja keskiviikkoisin 8.15-9.45 salissa KO143.

Luennot alkavat 25.10.2013. Luentokurssi kestää 7 viikkoa siten, että kurssiin kuuluu yhteensä 14 kahden tunnin luentokertaa, eli yhteensä 28 tuntia luentoja.

Luvut viittaavat kirjaan Fan, J. ja Yao, Q. (2005). Nonlinear Time Series.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset pidetään tiistaisin 8.15-9.45 mikroluokassa M304 Matemaattisten tieteiden laitoksella. Laskuharjoituksia pidetään 7 kertaa.

Suoritetuista harjoituksista saa lisäpisteitä. Lisäpisteitä annetaan suorassa suhteessa tehtyjen tehtävien määrään. Lisäpisteiden suurin määrä on 10.

Täydet pisteet voi saada pelkästään tenttiin osallistumalla. Aineopintotasoisena kurssin suorittavalle tentin maksimipistemäärä on 30, koska tentissä on 5 tehtävää ja jokaisesta tehtävästä voi saada 6 pistettä. Syventävänä kurssin suorittavalle tentin maksimipistemäärä on 36, koska tentissä on 6 tehtävää. Lisäpisteet ovat voimassa kahdessa ensimmäisessä kurssin tentissä.

Tentti

Tentti pidetään laitoksen yleistentissä 16.12.2013.

Toinen tentti pidetään laitoksen yleistentissä 3.2.2014.

Kirjallisuus

Kurssin pohjana oleva kirjallisuus

Kurssiin liittyvää suositeltavaa kirjallisuutta

Luennoitsija

Jussi Klemelä

Elokuu 2013